top of page

O NÁS

Sme spoločenstvo mladých ľudí – študentov a absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré vzniklo v roku 2000.

Podnetom pre vznik spoločenstva bola túžba po tom, aby mladí ľudia prichádzajúci a študujúci na univerzite mohli zažiť osobné stretnutie s Bohom, spoznať a prijať túto Lásku a šíriť ju ďalej. Odpoveďou na toto Božie pozvanie bola evanjelizácia a formácia mladých ľudí.

V priebehu  rokov prešli formáciou spoločenstva stovky ľudí

z celého Slovenska, mnohí z nich sa po ukončení  štúdia naďalej zapájajú do pastoračnej činnosti vo svojich farnostiach.

Dnes má spoločenstvo svojich záväzných členov, prevažne absolventov univerzity a množstvo sympatizantov.

Spoločenstvo pôsobilo na pôde Katolíckej univerzity spočiatku ako neformálna skupina mladých ľudí, od roku 2007 sme boli registrovaní na Ministerstve vnútra SR ako Občianske združenie Animátor. Sme členom Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) a od roku 2009 sme záväzným členom celoeurópskej siete kresťanských spoločenstiev ENC (European Network Communities).

the film

VÍZIA

Víziou, ktorú Boh vložil do našich sŕdc je ohlasovať evanjelium a pracovať na šírení Božieho kráľovstva nielen na Katolíckej univerzite.

Naším dlhodobým zameraním je evanjelizácia a formácia mladých ľudí na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku, aby sa študenti aj po ukončení štúdia aktívne angažovali vo svojich farnostiach. Súčasťou cieľa je tiež rozšírenie tejto činnosti – mimo KU, teda služba (nielen) mladým ľuďom

v rámci spoločenstiev, ale aj na farskej a celoslovenskej úrovni. V rámci našej služby sa snažíme osloviť ľudí, vyvolať v nich záujem a túžbu po Bohu a po živote s Ním. Následne s nimi pracovať – formovať ich, vyučovať, odovzdávať im skúsenosti, a tiež ich učiť byť aktívnymi – slúžiť v Cirkvi.

The facts

CHVÁLY

Vzývam Jahveho, hodného všetkej chvály, zachránený som pred svojimi nepriateľmi (2Sam 22,4).

Chvály sú miestom, kde dávame Bohu príležitosť, aby trónil na chválach svojho ľudu. Otec miluje, keď ho Jeho deti chvália

a uctievajú a odpovedá na takúto modlitbu svojou láskou a mocou.

 

Modlitba chvál je forma modlitby, pri ktorej môžeš byť slobodný (stáť, sedieť, kľačať, skákať, tancovať) a modliť sa hudbou je pre nás prirodzené.

Naše spoločenstvo uskutočňuje pravidelné modlitby chvál. Toto podujatie patrí medzi evanjelizačné, ale aj formačné aktivity spoločenstva.  Je to čas, kedy učíme ľudí, čo je to chvála a akými rôznymi spôsobmi nášho Boha môžeme chváliť. Modlitba chvál sa koná pravidelne raz za mesiac, nie je určená len študentom, ale je otvorená pre širokú verejnosť.

MISIE

"Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu" Mk 16,15.

The mission

Misie sú vždy tam, kde sa nachádzame. Deň čo deň spolu s Kristom „vykupujeme“ čas. Naše životy sa dotýkajú životov druhých ľudí, oslovujeme ich, vedieme ku Kristovi.

Čoraz častejšie sa naskytne možnosť hlásať evanjelium aj mimo Slovenska. Členovia nášho spoločenstva sa zúčastnili viacerých misijných výjazdov v Indii, Kazachstane a USA. V Karagande slúžili dlhší čas naši dvaja misionári. Po návrate z týchto ciest, človek získava nový pohľad na misiu a možnosti, ktoré sú doma.

bottom of page