top of page

GDPR

Ochrana osobných údajov - GDPR (General Data Protection Regulation)

Od 25. 5. 2018 nadobúda ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike nové pravidlá, vychádzajúce z európskej legislatívy - z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej ako Nariadenie alebo GDPR - General Data Protection Regulation). Popri Nariadení (GDPR) vstupuje do platnosti a účinnosti nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (ďalej ako „ZoOÚ 18/2018 Z.z.“), ktorý nahrádza v súčasnosti platný a účinný zákon č. 122/2013 Z.z. Popri týchto zmenách však stále zostáva v platnosti aj Zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách. Podľa Nariadenia čl. 6 ods. 1 písm. f) je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Webový portál Spoločenstva pri Katolíckej univerzite v Ružomberku (ktorého zriaďovateľom je občianske združenie Animátor) vykonávalo doteraz  spracovávanie vašich osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy s cieľom informovania o našich podujatiach, projektoch, aktivitách, výzvach, službe a ostatných informáciách zo života Spoločenstva, a to na základe buď vami podpísanej a vyplnenej prezenčnej listiny podpísanej pri vstupe na naše podujatia, kde ste poskytli svoje údaje (na základe oprávneného záujmu, v súlade s platnou legislatívou) alebo vami daného súhlasu s odberom našich noviniek prostredníctvom emailu, alebo Facebooku a Instagramu.

Viac info ohľadom spracovania údajov členov organizácie, účastníkov podujatí a akcií nájdete tu. Poučenie dotknutej osoby....

Vašu dôveru si veľmi ceníme, a preto vás chceme informovať, že vaše osobné údaje (v rozsahu: e-mailová adresa), budeme za účelom poskytovania aktuálnych informácií o činnosti, aktivitách a dianí v Spoločenstve spracúvať aj naďalej na základe vyššie uvedeného oprávneného záujmu. Vaše údaje sú u nás v bezpečí a budeme ich uchovávať po dobu 10 rokov. V prípade, že si neželáte, aby sme aj naďalej spracovávali vaše osobné údaje, žiadame vás, aby ste nám túto skutočnosť oznámili buď elektronicky na na e-mail: spolocenstvoku@gmail.com alebo písomne na adrese: Animátor, Š.Moyzesa 1577/20, 034 01 Ružomberok.

 

Názov organizácie: Animátor

Sídlo organizácie: Š.Moyzesa 1577/20, 034 01 Ružomberok

Veríme, že tieto informácie o nových pravidlách a spôsobe postupu z našej strany, budú pre vás prínosné.

bottom of page